w pracy logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku


1.    Porady i konsultacje logopedyczne dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni:

 wstępna ocena problemu logopedycznego, kwalifikowanie na terapię;

2.    Przesiewowe badania słuchu programem komputerowym Audiometr na terenie Poradni
i szkół podstawowych;
3.    Diagnozowanie mowy dziecka, opracowywanie opinii oraz informacji logopedycznych (na pisemny wniosek rodziców);
4.    Terapia logopedyczna , systematyczne ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem; terapia krótkoterminowa i długoterminowa:


a)    rozwijanie mowy małego dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

 ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: rozwijanie i doskonalenie spostrzegawczości słuchowej, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości małego dziecka ;

 korygowanie nieprawidłowego sposobu połykania i oddychania, przezwyciężanie złych nawyków oddychania przez usta i połykania międzyzębowego , porady dla rodziców i instruktaż logopedyczny;

 podnoszenie sprawności ruchowej w obrębie aparatu artykulacyjnego , ćwiczenia ruchowe języka, warg, żuchwy itd.

 ćwiczenia kształtujące i korygujące artykulację w mowie małego dziecka;


b)    kształtowanie i korygowanie artykulacji w mowie 
dziecka o prawidłowym rozwoju psychoruchowym  (bez innych zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych):

 usprawnianie funkcjonowania analizatora słuchowego ,ćwiczenia słuchu fonemowego, ćwiczenia syntezy i analizy głoskowej słów itd., rozwijanie i doskonalenie percepcji słuchowej dziecka, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy);

 wstępne i orientacyjne diagnozowanie słuchu komputerowym programem Audiogram z zastosowaniem Platformy do badania zmysłów;

 usprawnianie ruchowe aparatu artykulacyjnego;

 korygowanie nieprawidłowego sposobu połykania i oddychania;

 wywoływanie, korygowanie i kształtowanie poprawnej artykulacji głosek, korygowanie głosek zaburzonych artykulacyjnie, utrwalanie poprawnej wymowy;

 

c). wspomaganie rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych:  upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, niepełnosprawnych ruchowo (mózg. poraż. dziec.), z afazją oraz innymi niepełnosprawnościami, w tym sprzężonymi:

 rozwijanie, ćwiczenie i doskonalenie percepcji słuchowej dziecka, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka;

 podnoszenie sprawności ruchowej w obrębie aparatu artykulacyjnego;

 kształtowanie prawidłowego sposobu połykania i oddychania, przezwyciężanie nieprawidłowego nawyku oddychania przez usta;

 kształtowanie i korygowanie artykulacji spółgłosek; utrwalanie poprawnej realizacji głosek w mowie czynnej ucznia itd. zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami rozwojowych.